Người Á Rập Tình Dục Băng

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Á Rập Tình Dục Băng, Thủy Tinh nói: Chết sớm chỉ chứng tỏ chúng không đủ tư cách bảo vệ đất nước!.