Con Gấu Mập Ấy Cha Về Nhà Một Mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Con Gấu Mập Ấy Cha Về Nhà Một Mình, Lương Sơn Bá tuân theo, hông nhấp mạnh, nhìn tiên ông cũng đang ra sức dập hì hục sau mông nàng khiến chàng càng hăng sức.