Những người chơi hề món đồ chơi người lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người chơi hề món đồ chơi người lớn, Cũng vì biết điều này nên Long Ẩn không hề sợ Cao Biền, dù biết lão mạnh hơn xa mình.