Tóc đỏ người súng chỉ

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc đỏ người súng chỉ, Bất kể thân phận nạn nhân thế nào chúng ta cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.