Grannies Mặt Sơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Grannies Mặt Sơn, Trong khi đó những cường giả thật sự của chúng đã sớm đặt chân xuống bờ nam từ hai ngày trước.