Teen les của em đồ chơi sữa.

तस्वीर का शीर्षक ,

Teen les của em đồ chơi sữa., Em… Quang hả? Uyên hỏi, trong lòng cô vẫn còn giữ lại một tia may mắn rằng đây chỉ là nhận lầm.