Nóng SỮA màu đen vớ naild khó - vớ vẻ sùng bái

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng SỮA màu đen vớ naild khó - vớ vẻ sùng bái, Thôi cái vụ đó để tính sau, giờ con đi tè cho trống bụng cái đã… Nhi cũng nấc một tiếng.