Mẹ và ăn của tôi,

chú thích hình ảnh,

Mẹ và ăn của tôi,, Tư thế giao hợp tốn sức cùng với sự co thắt dữ dội của âm đạo đang lên đỉnh khiến lão già không thể cầm cự lâu hơn.