Da đen,

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen,, Em ra đóng cửa, nãy giờ cửa vẫn chỉ khép hờ lỡ con nó nghe thấy làm sao.