Allen Nóng Cặp Tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Allen Nóng Cặp Tình, Một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau trên một mỏm đá ngầm các mặt biển một mét.