Hai Xúc Tóc Vàng Bú C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Xúc Tóc Vàng Bú C., Dương đứng lặng nhìn cảnh tượng thê lương, trước đây hắn không hề ưa Long tộc, nhưng chủ yếu là vì Long tộc khi đó bị cai trị bởi hội trưởng lão cổ hủ độc đoán.