Đầu Tiên Thông Đít Sứ Mệnh - Amber

तस्वीर का शीर्षक ,

Đầu Tiên Thông Đít Sứ Mệnh - Amber, Vì thế ta nghĩ nếu linh căn của Hoài Trung bị điều tra thì hắn là kẻ tình nghi đầu tiên….