Marzena chân đòn

तस्वीर का शीर्षक ,

Marzena chân đòn, Không chừng từ hôm nay đổi gu, không xuyệt tông nữa mà chơi màu trắng hay hồng thì sao.