Lùn Tóc Con Điếm - Cà Phê Productions

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Con Điếm - Cà Phê Productions, Đó là ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng tôn dòng họ Nguyễn và Nguyễn Hữu Trí con trai lớn người thừa tự của ông.