BIGflip, Vắt Sữa Của Quý Của Tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

BIGflip, Vắt Sữa Của Quý Của Tôi, Đơn giản thôi, giờ chỉ cần hợp thức hóa cái thai là xong Hợp thức hóa? Hợp thức hóa là sao?.