Rachelle Devorei POV

तस्वीर का शीर्षक ,

Rachelle Devorei POV, Phương Dung nghiêng người gác chân lên tấm thân hộ pháp nhễ nhại mồ hôi kia.