Đây Là Một May Mắn Anh Bạn Xem Như Hai Nóng Tóc Vàng Chà Con Cặc Hắn

chú thích hình ảnh,

Đây Là Một May Mắn Anh Bạn Xem Như Hai Nóng Tóc Vàng Chà Con Cặc Hắn, Thánh mẫu cười rồi đáp: Giết hắn? Không chỉ mình Phong Ba muốn làm vậy, nhưng ngay khi hắn chết, rất có thể năm chị em chúng ta cũng lập tức tiêu vong….