Lùn Tóc Phụ Nữ Da Trắng & Người Da Trắng

chú thích hình ảnh,

Lùn Tóc Phụ Nữ Da Trắng & Người Da Trắng, Thế nhưng nàng đã không chấn chỉnh hay ngăn cản mà lại dung dưỡng cho ý tưởng sai trái đó, dùng điều đó ngụy biện cho việc làm đáng lên án của mình.