Bác sĩ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bác sĩ,, Trương Uyển lập tức ra vẻ khó xử, Như vậy sao, vậy để người ta dạy cậu.