Sinh ra là để phục vụ lớn c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Sinh ra là để phục vụ lớn c., Khi máu hoàn toàn bị hút khô, quang mang cũng thu lại, năm miếng ngọc lộ ra một bề mặt sáng bóng với năm hình vẽ hình người ở tư thế xếp bằng.