Thích ăn tốt đẹp ướt

तस्वीर का शीर्षक ,

Thích ăn tốt đẹp ướt, Em… Em chơi mạnh tay quá vậy? Hoài Nam cúi gập xuống ho sù sụ, oán trách.