Electro vắt sữa với CBT cú sốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Electro vắt sữa với CBT cú sốc, Nếu tính theo người bình thường thì ông đã sớm có tên trong sách Kỷ lục Guinness.