vào cổ

तस्वीर का शीर्षक ,

vào cổ, Hội Đạt Bình Hào đều có chút thấp thỏm vì chúng chưa bao giờ tiếp xúc với tu chân giả.