Teen á vài thằng

chú thích hình ảnh,

Teen á vài thằng, Cho đến một ngày, Biền phát hiện vị trí của Xà Thần, liền tìm mọi mưu kế để chiếm lấy quả bom sống này.