20140921 trước khi rời khỏi đây trước khi quay trở lại, quân đội

तस्वीर का शीर्षक ,

20140921 trước khi rời khỏi đây trước khi quay trở lại, quân đội, Nếu kế sách này được chính phủ Hoa Hạ thực hiện trên đất của họ có khi ông Cảnh còn vỗ đùi khen hay.