Cổ Mê Ả-rập, Ấn độ, ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ Mê Ả-rập, Ấn độ, ả rập, Tạm thời chưa thể gắn vòng tránh thai nên từ hôm nay Dương phải chấp nhận mang áo mưa.