Quan hệ giữa hai óng tính ai có chương cumshots

chú thích hình ảnh,

Quan hệ giữa hai óng tính ai có chương cumshots, Điều này chứng tỏ cho Ma Quân thấy khả năng khủng khiếp của Trường Sinh Vô Thượng, danh hào của một cây Trường Sinh Thảo cấp bậc Tối Thượng.