Mẹ, cởi quần áo

chú thích hình ảnh,

Mẹ, cởi quần áo, Nhớt khí như những sợi tơ trong vắt nối liền đáy quần với da thịt, chúng bị kéo dài cho đến khi đứt đoạn cũng là lúc đáy quần đã ngửa hẳn cho Dương nhìn.