Công cộng đồng vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Công cộng đồng vàng, Kiếm khí của cường giả Kim Đan phát ra thì Trúc cơ dù có đón đỡ vẫn là kết quả đao gãy người vong.