Nữ ra khỏi mông tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ ra khỏi mông tôi, Nhưng thời điểm chúng còn đang chia nhỏ thành hai nhóm để truy bắt Khánh Phương thì một nhóm người bịt mặt xuất hiện một cách vô thanh vô tức.