Người Da Trắng Các Anh Cần Mông Quá!

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Da Trắng Các Anh Cần Mông Quá!, Bởi vì Vương Hải Phong đến công ty không phải là để thị sát, mà là cố ý dặn dò Tôn Đức, để cho hắn hảo hảo chỉnh đốn Thẩm Hạo!.