Sub TẤT vắt sữa vòng thứ hai

chú thích hình ảnh,

Sub TẤT vắt sữa vòng thứ hai, Các người thật… muốn chết… Cha của ta là… AAAAA… Dừng lại… Đừng… Tôi xin các người… Aaaaa….