Xấu xa nóng đít trong quần lót do thám thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Xấu xa nóng đít trong quần lót do thám thổi kèn, Gần ba nghìn năm sau, Cao Biền xuất hiện, gã âm thầm đi khắp nước Việt để khám phá (khám và phá) những nơi gọi là Long mạch của đất nước.