Da Đen trường cao Đẳng, Đập Bàn

तस्वीर का शीर्षक ,

Da Đen trường cao Đẳng, Đập Bàn, Thấy Tần Phỉ Tuyết bất động, Thẩm Hạo thầm nghĩ một tiếng cơ hội tốt, liền bắt lấy áo của nàng đột nhiên dùng sức kéo lên trên, thoáng cái liền đẩy đến cổ.