Đáng yêu Casey trong brown vớ ny-lông vớ

chú thích hình ảnh,

Đáng yêu Casey trong brown vớ ny-lông vớ, Ông ta nói dối… Ít nhất ngoài kẻ đầu tiên… Còn lại tôi có thể nói ra vài sơ hở trong lời nói của ông ta… Thứ nhất.