Da đen to lớn lên đạn plows vào quăn đi tóc vàng rồi dằn ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen to lớn lên đạn plows vào quăn đi tóc vàng rồi dằn ..., Thậm chí khuôn mặt căng bóng của ông đêm qua cũng đã trở lại vẻ già nua đầy nếp nhăn.