Nóng tóc vàng, mắt xanh người khổng lồ c. Đất theo Dõi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng tóc vàng, mắt xanh người khổng lồ c. Đất theo Dõi ..., Ngày mai khi cùng Khánh Phương quay về thành phố vui lòng cung cấp lộ trình của ông để chúng tôi chuẩn bị công tác bảo vệ… Vâng, nhất định rồi.