Tuyệt Á còn là học sinh vui vẻ một nhóm sex tiệc

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt Á còn là học sinh vui vẻ một nhóm sex tiệc, Càng ngạc nhiên hơn ở chỗ, đầu rắn này giống hệt tàn hồn Xà Thần mà Hoài Bão bắt được khi hợp tác cùng Dương ở Siêu Gia.