Thiếu niên, đâm vào cổ họng

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên, đâm vào cổ họng, Dòng máu Ninh gia trực hệ… Thuần dương chi thể… Tinh thần liên kết… Lão già… Ngươi tính toán hay lắm.