Bà, bà 2

chú thích hình ảnh,

Bà, bà 2, Có tiếng xè xè một lúc lâu mới dứt rồi có tiếng xịt rửa theo sau là âm thanh dội nước của bồn cầu.