XTreme Đen Hành Động 5

chú thích hình ảnh,

XTreme Đen Hành Động 5, Ba con chưa cho con lấy chồng đâu… Vậy chừng nào ba cho lấy chồng thì kiếm thằng Hội… Ngoại quyết không bỏ qua.