Vắt sữa,

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa,, Một loạt tiếng nổ ầm ầm như sấm động lại truyền lên từ dưới chân mọi người.