Shockingly Xấu Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Shockingly Xấu Tóc Vàng, Thật ra em sợ về trọ cũng vì em thiếu chủ trọ ba tháng tiền phòng, lão ấy lúc nào cũng măm me đuổi em đi.