Cần Ba Cô Gái Ăn Nghiêm Túc Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Cần Ba Cô Gái Ăn Nghiêm Túc Lả, Nhưng Ma Quân không quan tâm cho lắm, ngài hỏi: Ngươi cho trẫm xem hai kẻ này làm gì? Ngươi đánh không lại chúng?.