Les từ quá khứ.

तस्वीर का शीर्षक ,

Les từ quá khứ., Nhưng ánh mắt nàng nhìn anh lại rất kiên quyết không có chỗ trống thương lượng.