Châu âu glam chàng cần khó rod

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu glam chàng cần khó rod, Ông ta nói dối… Ít nhất ngoài kẻ đầu tiên… Còn lại tôi có thể nói ra vài sơ hở trong lời nói của ông ta… Thứ nhất.