Người Da Đỏ Địa Phương

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Da Đỏ Địa Phương, Tôi chỉ cần một lời hứa… Tôi có cách cho ông lấy được An nam Ngũ hành hợp kích vào tay.