Người Á Rập Các Con Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Á Rập Các Con Chó, Dũng Béo lắp bắp hỏi lại ông Thật… thật… sự… là… là ba chồng… cô… cô… Như.