Chân vào cái Hố

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân vào cái Hố, Không những người tu chân mà tất cả những người bình thường không tu luyện cũng như nhau.