Lùn Tóc cô Gái Nhảy trần Truồng trên Cam

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc cô Gái Nhảy trần Truồng trên Cam, Dựa vào tài trí của mình, Biền thuyết phục dị giáo Bạch Thiên Đường hợp tác, nhờ đó mà tìm được cách liên lạc với Xà Thần.